REKRUTACJA

NABÓR DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM SĄCZU

Nabór do NSP w Starym Sączu prowadzony jest do wyczerpania miejsc. Istnieje możliwość zapisania dziecka do klasy I z wyprzedzeniem, na kolejne lata szkolne. Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin rekrutacji.

Zgłoszenie kandydata

Zgłoszenia dziecka do NSP można dokonać bezpośrednio w budynku szkoły –  ul. Cesarczyka 2 w godzinach 7.00 – 15.30, ul. Jana Czecha 7 od godz. 7:00 – 16:30 lub drogą mailową na adres nsp.starysacz@wp.pl (należy wówczas załączyć dostępny na stronie formularz zgłoszeniowy). 

  1. Wypełnienie kwestionariusza osobowego

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić bardzo wnikliwie, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o stanie zdrowia i ewentualnych alergiach dziecka. Dane dotyczące planowanego wyboru zajęć dodatkowych nie są wiążące, a jedynie stanowią informację organizacyjną dla dyrektora szkoły. Kwestionariusz osobowy można dostarczyć:

– drogą mailową

– osobiście do szkoły

– do sekretariatu.

  1. Uregulowanie opłaty wpisowej

Ustalenie ostatecznych list przyjętych uczniów zobowiązuje Rodziców do uiszczenia opłaty wpisowej, w wysokości 300 zł. Opłata wpisowa jest jednorazowa i obejmuje cały cykl kształcenia (do momentu opuszczenia szkoły przez ucznia).

Opłaty można dokonać:

– przelewem na konto szkoły – Bank Spółdzielczy w Starym Sączu  12 8816 0001 2001 0008 3061 0002

– gotówką w  sekretariacie Niepublicznej Szkoły Podstawowej.

4. Dostarczenie kompletu dokumentów

Rodzice dzieci przyjętych do NSP zobowiązani są dostarczyć do szkoły komplet dokumentów rekrutacyjnych. Dokumentację należy złożyć najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.

  1. WYMAGANY ZESTAW DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO KLASY I:
  1. Deklaracja zapisu dziecka do szkoły.
  2. Opinia wychowawcy oddziału zerowego, gotowość szkolna
  3. Zaświadczenie o ukończeniu oddziału zerowego (nie dotyczy absolwentów przedszkola „Wesołe Nutki”)
Skip to content