REKRUTACJA

REGULAMIN REKRUTACJI W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM SĄCZU

Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

szkole – należy przez to rozumieć Niepubliczną Szkołę Podstawową w Starym Sączu,

dyrektorze – dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Starym Sączu,

osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć Iwonę Rams,

rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem uczęszczającym do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Starym Sączu

 

Do klasy I przyjmowane są dzieci, które osiągnęły dojrzałość szkolną, ukończyły oddział przedszkolny w szkole lub przedszkolu, oraz których rodzice, prawni opiekunowie, osoby/podmioty sprawujące pieczę zastępczą na dzieckiem złożyli podanie do NSP w Starym Sączu.

  1. Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy I ma rodzeństwo uczniów NSP, absolwenci Niepublicznego przedszkola „Wesołe Nutki” w Starym Sączu oraz dzieci pracowników szkoły. Pod uwagę brana jest kolejność złożonych deklaracji zapisu (decyduje data wpływu podania).

Jeśli data wpływu podania osoby nie będącej jedną z wyżej wymienionych jest wcześniejsza, traktujemy ją jako pierwszą w kolejności do rekrutacji.

  1. W ramach rekrutacji dyrektor szkoły wraz z osobą prowadzącą i szkolnym pedagogiem może przeprowadzić rozmowę wstępną z dzieckiem i jego rodzicami, o terminie której są oni informowani drogą telefoniczną. 
  2. Nie zgłoszenie się na rozmowę wstępną w wyznaczonym terminie, traktowane jest jako rezygnacja i skreślenie z listy uczniów. W sytuacjach losowych istnieje możliwość przełożenia terminu.
  3. NSP jest szkołą ogólnodostępną, stąd wszelkie przedstawione przez rodziców orzeczenia i opinie, będą analizowane, pod kątem możliwości ich realizacji, co wiąże się również z decyzją o przyjęciu ucznia do klasy I lub odmowie.
  4. Dyrektor i osoba prowadzą podejmują ostateczną decyzję przyjęcia ucznia do szkoły.

Przed rozpoczęciem nauki w szkole, rodzicom na pierwszym spotkaniu, o którym są poinformowani telefonicznie, przekazujemy informacje dotyczące funkcjonowania szkoły, zasad płatności za czesne, umowy o kształcenie.

Rodzice zapisujący dziecko do NSP przyjmują jednocześnie, że będzie ono nosiło mundurek szkolny.

Do końca marca dyrektor przygotowuje wstępną listę uczniów przyjętych do szkoły, a po dostarczeniu przez rodziców wszelkich wymaganych dokumentów i dokonaniu wpłat wpisowego w wysokości 300 zł ustala ostateczną listę uczniów przyjętych do szkoły w ostatnim tygodniu maja. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkoły, która leży po stronie kandydata.

 

Skip to content