ŚWIETLICA

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Starym Sączu

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

II. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

1. Zapewnienie opieki wychowankom po zajęciach lekcyjnych.
2. Pomoc w nauce i odrabianiu pracy domowej.
3. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
4. Organizowanie czasu wolnego uczniów poprzez gry i zabawy ruchowe oraz dostarczenie dzieciom możliwości rozrywki i relaksu.
5. Kształtowanie zachowań prospołecznych, np: empatii, asertywności itp.
6. Integracja uczniów.
7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy.
8. Współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły.

III. Założenia organizacyjne.
1.Opiekę uczniom zapisanym do świetlicy zapewniają wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły. Na jednego nauczyciela przypada nie więcej niż 25 -u uczniów).
2. Wychowawcy świetlicy współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, dyrekcją szkoły i rodzicami/opiekunami prawnymi przekazując uwagi o zachowaniu dziecka lub inne sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej.
3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
4. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej klas I – IV.
5. Uczniów przyjmuje się na prośbę rodziców/opiekunów.
6. Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły.
7. Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie przekazana pracownikowi świetlicy.
8. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 17.00.
9. Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną do tego osobę. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz. 17.00 wychowawcy kontaktują się
z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn nieodebrania dziecka. Po konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko nadal przebywa w szkole czekając na rodziców/opiekunów prawnych lub inne wskazane osoby pod opieka wychowawców. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, w uzasadnionych przypadkach, szkoła może poinformować najbliższy komisariat policji.
10. Świetlica organizuje opiekę w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w godzinach ustalonych przez dyrektora.

IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.
1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.
3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
5. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
6. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
7. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, logopedą i psychologiem.

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

a). Wychowanek ma prawo do:

1. Uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach.
2. Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
3. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce.
4. Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań.
5. Opieki wychowawczej.
6. Poszanowania godności osobistej.
7. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

b). Wychowanek jest zobowiązany do:

 
1. Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy.
2. Dbania o ład i porządek.
3. Stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły.
4. Informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy.
5. Natychmiastowego meldowania o wszelkich wypadkach i o złym samopoczuciu.
6. Kulturalnego zachowania w świetlicy i stołówce szkolnej.
7. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

Skip to content